Vēsture

Skolas vēsture

Skola tika dibināta 1925. ga­dā 12.oktobrī ar nosaukumu Rī­gas pil­sē­tas īpat­nē­jā krie­vu pamatskola. Lai­kā no 1925. ga­da līdz 1997. ga­dam skolai ir mainījušies nosaukumi vairākkārt:

 • 1944. ga­dā 14. ok­tob­ra Rī­gas pil­sē­tas īpat­nē­jā krie­vu pa­mat­sko­la re­or­ga­ni­zē­ta par Rīgas 68. pil­sē­tas īpat­nē­jo pa­mat­sko­lu.
 • Sa­ska­ņā ar Lat­vi­jas PSR Rī­gas pil­sē­tas Mas­ka­vas ra­jo­na dar­ba­ļau­žu de­pu­tā­tu padomes iz­pil­du ko­mi­te­jas Tau­tas iz­glī­tī­bas no­da­ļas 1951. ga­da 24. ok­tob­ra lē­mu­mu Nr.910 Rī­gas 68. pil­sē­tas īpat­nē­jā pa­mat­sko­la ar 1951. ga­da 1. sep­tem­bri ti­ka pārdēvē­ta par Rī­gas 2. pa­līg­sko­lu.
 • Ar 1957. ga­da 20. februārī mai­nī­jās sko­las nosaukums – Rī­gas 2. pa­līg­sko­la-in­ter­nāts.
 • Pēc Lat­vi­jas Re­pub­li­kas Tau­tas Iz­glī­tī­bas mi­nistri­jas 1992. ga­da 21. jan­vā­ra pa­vē­les Nr. l 7 mai­nī­jies tā no­sau­kums – Rī­gas 2. spe­ci­ālā sko­la-in­ter­nāts.
 • Lai­kā no 1944. ga­da ­līdz 1990. gadam sko­la bi­ja pa­kļau­ta Lat­vi­jas PSR Izglītības minis­tri­jas Rī­gas pil­sē­tas Mas­ka­vas ra­jo­na tau­tas de­pu­tā­tu pa­do­mes iz­pil­du ko­mi­te­jas Ta­u­tas iz­glī­tī­bas no­da­ļai.
 • Sa­ka­rā ar Mas­ka­vas ra­jo­na Tau­tas izglītības no­da­ļas lik­vi­dā­ci­ju un Lat­ga­les priekšpilsē­tas Tau­tas iz­glī­tī­bas no­da­ļas iz­vei­do­ša­nu ar 1990. ga­du Rī­gas 2. palīgskolas internāts pār­gā­ja Lat­ga­les priekš­pil­sē­tas Tau­tas iz­glī­tī­bas no­da­ļas pakļautī­bā (Lat­vi­jas PSR Augst­ākās Pa­do­mes Pre­zi­di­ja 1990. ga­da 28. jan­vā­ra lēmums Nr.45).
 • Ar 1991. ga­da 19. jū­ni­ju Lat­ga­les priekš­pil­sē­tas Tau­tas iz­glī­tī­bas no­da­ļa tiek pārdēvēta par Lat­ga­les priekš­pil­sē­tas Sko­lu val­di un sko­la pār­iet tās pakļautībā (Latvijas Re­pub­li­kas Augst­ākās Pa­do­mes 1991. ga­da 19. jū­ni­ja lē­mums “Par Lat­vi­jas Re­pub­li­kas iz­glī­tī­bas li­ku­ma spē­ka stā­ša­nos kār­tī­bu”).
 • Sakarā ar 2002. gada 5.jūlijā Rīgas domes Izglītības un jaunatnes sporta departamenta izveidi (no 2010. gada janvāra kā Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments), Rīgas 2. speciālā internāts-skola pārgāja tā pakļautībā.
 • Ar 2003.gada 1. augustu mainījās skolas nosaukums – Rīgas 2. speciālā internātpamatskola.

  No sko­las dibināšanas die­nas sko­la vai­rāk­kārt ir mai­nī­ju­si sa­vu at­ra­ša­nās vie­tu, bet no 1949,g. at­ro­das Lu­dzas ie­lā 43. Trīs ēkas: mā­cī­bu kor­puss (uz­celts 1912. g.), internāts (uz­celts 1968. g.) un dar­bnī­cu korp­­uss (uz­celts 1986. g.). Tas ir vie­nots arhitek­tū­ras komplekss, kurā at­ro­das sko­la.

  Mācības notiek latviešu un krievu valodā.