Uzņemšana

Skolēni tiek uzņemti skolā visa mācību gada laikā no 1. līdz 9. klasei un arodklasēs, saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.591. (2015.gada 13. oktobrī) Lai iestātos skolā, nepieciešams valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinums, kurā norādīta konkrēta speciālās izglītības programma.

Piesakot izglītojamo skolā nepieciešami šādi dokumenti:
– skolas direktoram adresēts iesniegums;
– pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinums;
– dzimšanas apliecība vai pases kopija (uzrādot oriģinālu);
– bērna medicīniskā karte (veidlapa Nr.026/u);
– apliecība par pamatizglītību (stājoties arodklasē);
– izglītojamā fotogrāfija (3 x 4 cm).

Rīgas pedagoģiski medicīniskā komisija.

Noteikt izglītojamo veselības stāvoklim atbilstošu izglītības programmu, sniegt atzinumu 1.-4. klašu izglītojamajiem ar mācīšanas grūtībām, izvērtēt un ieteikt mācību organizēšanu mājās ilgstoši slimojošajiem izglītojamajiem Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti: Ilgstoši slimojošu skolēnu mācību organizēšanai mājās nepieciešamie dokumenti: ģimenes ārsta izziņa (forma 27/u) vecāku iesniegums, skolas iesniegums. Izglītības programmas noteikšanai nepieciešamie dokumenti: dzimšanas apliecība, medicīniskā izziņa (forma 27/u) no ģimenes ārsta par bērna agrīno attīstību, dzirdes un redzes pārbaudes rezultātiem un citi vecāku rīcībā esoši pedagoģisko, psiholoģisko un medicīnisko pārbaužu rezultāti, pirmsskolas vecuma izglītojamajam – pirmsskolas izglītības pedagoga sagatavota informācija par izglītojamo, skolas vecuma izglītojamajam- klases audzinātāja, speciālā pedagoga, logopēda, sociālā pedagoga un psihologa raksturojumi vai veiktās izpētes rezultātu apkopojums, vecāku iesniegums. Ja bērns jau iepriekš bijis valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskajā komisijā – iepriekšējās pārbaudes karte.

Adrese: Rīga, Kaņiera ielā 15, Rīgā, LV-1063, Tālrunis: +371 67037322, Fakss: +371 67037322, E-pasta adrese: iksd.izglitiba@riga.lv, WWW: http://www.e-skola.lv