Labās prakses piemēri

LP piemēra apraksts/ vizītkarte

Pedagogs (vārds, uzvārds) Iraida Čerenkova
Zinātniskais/akadēmiskais grāds (ja piemērojams) Maģistra grāds speciālajā pedagoģijā
Klase/klašu grupa (ja piemērojams) IP 21015811, 21015821, IP 21015911, 21015921
Mācību priekšmets (ja piemērojams) MŪZIKA
Izglītības iestāde Rīgas 2. pamatskola
Novads  
Kontaktinformācija (e-pasts, tālrunis) iraidacherenkova@gmail.com , 29626135
Labās prakses piemērs mūzikas vingrinājumi   interaktīvās programmās: https://learningapps.org/index.php?category=13&s= https://musiclab.chromeexperiments.com/Voice-Spinner/ Skolotājas  izveidota spēle   https://learningapps.org/display?v=p411csyu320    
LP piemēra mērķis/uzdevumi   Mērķis: Veidot priekšstatu par interaktīvām spēlēm. Uzdevumi: iepazīstināt ar izstrādātājiem un praksē ieviestām interaktīvām programmām;dalīties ar  zināšanām par to, kā darbojas vietnes;rosināt muzikālo attīstību.    
Iesaistīto skolēnu (grupa, klase) raksturojums (ja piemērojams)   1.-12.kl.skolēni (viena no šiem klasēm)  
Strukturēts LP piemēra apraksts   Piemērs: 7 klasē mūzikas stundā tika izmantota skolotājas izveidota interaktīva spēle “Veselīga un neveselīga pārtika” https://learningapps.org/display?v=p411csyu320.   Skolēniem vajadzēja izvēlēties veselīgo vai neveselīgo produktu. Spēles gaitā tika izmantots bērnu mūzikas instruments “muzikālas kāpnes”. Ja skolēnam trāpījās veselīgs produkts, viņš ar mūzikas instrumentu nospēlēja no lejas uz augšu, bet ja produkts bija neveselīgs, spēlēja no augšas uz leju.  
Instrumentārijs   Interaktīva tāfele, dators, bildes.
Apliecinošie dati, fakti un piemēri (ja piemērojams)  
Sasniegtais rezultāts Skolēniem  attīstās fonemātiskā dzirde, ritma izjūta, sīka pirkstu motorika, domāšana,  instrukciju izpildes prasme, prasme sadarboties un lietot IKT.
Sadarbība Sadarbība: skolēns – skolotāja, skolēns – skolēns.
LP piemēra izmantošanas iespējas Šo LP piemēru var izmantot citos priekšmetos, piemērojot priekšmeta īpatnībām.
Cita būtiska informācija  
Datums  

                      27.02.2020.g.

LP piemēra apraksts/ vizītkarte

Pedagogs (vārds, uzvārds) Jūlija Pabērza
Zinātniskais/akadēmiskais grāds (ja piemērojams) svešvalodu specialitātes studiju programma ar integrēto bakalaura standartu;otrā līmeņa profesionālās augstākā izglītība (pamatskolas angļu valodas skolotājs); piektais profesionālais kvalifikācijas līmenis (specialais pedagogs);       piektais profesionālais kvalifikācijas līmenis  
Klase/klašu grupa (ja piemērojams) 8.klase
Mācību priekšmets (ja piemērojams) Matemātika
Izglītības iestāde Rīgas 2.pamatskola
Novads Rīga
Kontaktinformācija (e-pasts, tālrunis)   julyinbox@inbox.lv, t.27775597
Labās prakses piemērs Mācību mobilas aplikācijas ActionBound izmantošana mācību procesā
LP piemēra mērķis/uzdevumi Mērķis: Veidot priekšstatu par aplikācijas lietošanu mācību procesā   Uzdevumi: iepazīstināt skolēnus un kolēģus ar aplikāciju un tās  lietošanas noteikumiem;novadīt meistarklasi kolēgiem par uzdevumu sagatavošanu aplikācijā (nenotika COVID-19 dēļ, pārnesta uz rudeni);dot iespēju kolēģiem pašiem pamēģināt piedalīties mācību spēlē “Ziemassvētki nāk…”;sīki, soli pa solim izstāstīt skolēniem par aplikācijas ieladēšanu mobilos telefonos un tās lietošanas noteikumiem;daudzveidot mācību procesu ar jauniem IKT līdzekļiem;attīstīt skolēnu tehniskas iemaņas;rosināt skolēnus aktīvi darboties, strādāt grupās un individuāli, būt izpalīdzīgiem.
Iesaistīto skolēnu (grupa, klase) raksturojums (ja piemērojams) 8.c klase ir ļoti draudzīga, visiem piemīt humora izjūta. Strādājot ar aplikāciju, skolēni ir ļoti aktīvi, palīdz viens otram. Skolēnu darbošanas temps ir atšķirīgs, bet mēs iemācījāmies gaidīt kamēr citi klasesbiedri pabeigs iepriekšējo darbību. Visi skolēni labprāt iesaistījās aktivitātēs.
Strukturēts LP piemēra apraksts Pati galvenā no metodēm šim procesam ir praktiskā darbība. Tāpēc lai sasniegtu mērķi, piedāvāju skolēniem strādāt praktiski. Praktiskais darbs saistīts ar reālo dzīvi. PIEMĒRS: Matemātika Tēma “Geometrija manā dzīvē” Sākot darboties skolēniem vajadzēja nolasīt informāciju no tāfeles, izmantojot mobilos telefonus QR koda skenēšanai. Zem ši koda slēpjas visie mācību stundas uzdevumi. Dabūjot informāciju, skolēni sadalījās divās grupās un kopā ar pedagogiem sekoja instrukcijām un pildīja uzdevumus. Lai izpildītu uzdevumus vajadzēja nolasīt tekstu vai apskatīt attēlu. Pedagogs šajā aplikācija piedāvāja atbilžu dažas iespējas: drukāt tekstu, izvēlēties pareizo variantu no 4 piedāvātiem, nofotografēt objektus, ierakstīt video vai audio, lejuplādēt fotogrāfijas. Mācību stundas beigās skolēni ieraudzīja savus rezultātus ballēs, kā arī vēlāk varēja noskatīties savas izpildītas aktivitātes.
Instrumentārijs   Mobilie telefoni, saite: en.actionbound.com, interaktīvā tāfele un labs garastāvoklis.
Apliecinošie dati, fakti un piemēri (ja piemērojams)  Apliecinājums ir vērotāju (skolotāju, kuri apmeklēja stundu) verošanas lapas, jo tika novadīta atklāta stunda matemātikā, kur aktīvi tika imantota mācību aplikacija Actionbound. Visus materiālus var apskatīt interaktīvā krātuvē, en.actionbound.com (jautājot man lietotāju vārdu un paroli).
Sasniegtais rezultāts Izvirzītais mērķis un uzdevumi ir sasniegti. Skolēni realajā dzīvē izmantoja mobilo aplikāciju Actionbound, attīstot savas kompetences. Pedagogiem ir priekšstats par šo aplikāciju.
Sadarbība Sadarbība ar skolēniem un skolotāja palīgu stundu laikā; sadarbība ar kolēģiem.
LP piemēra izmantošanas iespējas Šo LP piemēru var izmantot jebkurā mācību priekšmetā, kā arī ļoti labi noderētu mācību ekskursijās. Šis aplikācijas izmantošana var noderēt jebkuram skolotājam, kuram ir vēlēšanās ko tādu sākt un izmantot.
Cita būtiska informācija  Jābūt uzmanīgiem ar visa veida IKT līdzekļiem stundās. Nevajag pārspīlēt un izmantot šo aplikāciju bieži, jo visi  interaktīvie rīki ir radīti lai padarītu mācību procesu interesantāku, nevis pārslogotu skolēnus ar IKT līdzekļu “kaudzi”, kas vēlāk apniks un nedos pozitīvo rezultātu.
Datums   17.12.2019