Uzņemšana

Bērnus skolā uzņem ar pedagoģiski medicīniskās komisijas norīkojumu.

Skolā ir 3 apmācības līmeņi A, B,C līmenis. Katram apmācības līmenim ir noteikta atbilstosa grūtības pakāpe izglītības satura apguvei.

Skolā ir daļēja mācību priekšmetu integrācija apvienojot teorētiskās zināšanas ar praktisku darbību, rosinot interesi, attīstot domāšanu, veidojot praktiskās iemaņas tā, lai bērns spētu adaptēties sabiedrībā.

9.klasi beidzot, skolēni saņem apliecību par speciālās pamatizglītības iegūsanu, 11.klasi beidzot, pēc kvalifikācijas eksāmena nokārtosanas skolēni iegūst: remontstrādnieka kvalifikāciju vai pavāra palīga kvalifikāciju vai konditora palīga kvalifikāciju.

Beidzot 9 klasi A līmeņa klasēm ir iespējams kārtot centralizēto valsts eksāmenu latviešu valodā.

Skolā ir divas plūsmas latviesu un krievu. Skolēnu skaits A, B līmeņa klasēs līdz 12 bērniem; C līmenī līdz 6 bērniem.